- OUDERS -

Medezeggenschapsraad (MR)

De M.R. bestaat uit een afvaardiging van ouders en leerkrachten die – formeel – overleggen over het beleid van De St. Willibrordus. Anders dan bijvoorbeeld de Ouderraad heeft de M.R. bepaalde bevoegdheden (het verlenen van instemming of het geven van advies). De directie moet dan ook over bepaalde onderwerpen eerst instemming of advies vragen aan de M.R, voordat ze een besluit neemt.

De vergaderingen zijn in principe openbaar. Dat betekent, dat u als ouder het recht hebt om deze vergaderingen bij te wonen. U dient dit vooraf aan te geven bij de voorzitter van de M.R. Ook is het mogelijk agendapunten in te brengen bij deze vergadering.

Naast de M.R .kent iedere school ook een G.M.R. (gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). Van iedere school binnen Delta zit er één ouder of leerkracht in deze raad. Zij bespreken zaken die overkoepelend zijn en kunnen dus de belangen van onze school behartigen op bestuursniveau, daar waar de M.R. dit vooral op schoolniveau doet.

Schooljaar 2022 - 2023 hebben de volgende leden zitting in de M.R.:

Namens de ouders:
Mevr. M. Vinkenvleugel (secretaris)
Mevr. E. Schurink
Mevr. M. Stoteler

Namens het team:
Mevr. C. Olthoff (voorzitter)
Dhr. M. Werkman
Dhr. R. Temminghoff

De MR is te bereiken via het volgende emailadres:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ouderraad (OR)

De ouderraad van basisschool Sint Willibrordus is gekozen door de ouders van de school. Tijdens de informatieavonden aan het begin van het schooljaar zult u over het werk van de O.R. worden geïnformeerd.

We streven naar een ouderraad bestaande uit 13 personen met tenminste 1 vertegenwoordiger uit iedere groep. Bij elke vergadering (ca. 4x per schooljaar) zijn ook een of meerdere teamleden aanwezig. Dit om de lijnen zo kort mogelijk te houden en open met elkaar te communiceren.

De ouderraad vraagt een jaarlijkse bijdrage per kind. Van dit bedrag worden verschillende uitgaven gedaan ten behoeve van uw kind. Bijvoorbeeld het schoolreisje, de kerstviering, het sinterklaasfeest, traktaties op de feestdag van Sint Willibrordus (=7 november), met “Sunte marten” (=11 november), Carnaval, Pasen, het kamp voor de kinderen van groep 8, de aanschaf- en het onderhoud van speeltoestellen, etc.

Aan het begin van ieder schooljaar wordt u gevraagd per kind dat u op school heeft een overeenkomst te ondertekenen. Daarmee verklaart u akkoord te gaan met de ouderbijdrage en de uitgaven die ervan gedaan worden. Ouders van kinderen die in de loop van het schooljaar instromen ontvangen de overeenkomst wanneer hun kind daadwerkelijk start op school.

De vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar bedraagt € 37,50 per kind. Start uw kind na 1 januari, dan is de bijdrage € 27,50. Bij een start na de meivakantie wordt geen bijdrage meer gevraagd.

Wat doet de ouderraad?

zitting nemen diverse commissies;
samen met het schoolteam organiseren van activiteiten, bijvoorbeeld het Kerstfeest en het schoolreisje;
van gedachten wisselen met het team over diverse onderwerpen, die op school plaatsvinden worden;
wij streven ernaar dat iedere klas een aanspreekpunt heeft vanuit de ouderraad.

Ouderklankbordgroep

De ouderklankbordgroep (OKBG) komt vier keer per jaar bij elkaar en praat mee over allerlei thema’s met betrekking tot schoolontwikkeling. Deze ouderklankbordgroep bestaat uit negen ouders en drie teamleden. De voorzitter is mevrouw S. Brandt (ouder). Namens het team zijn Rob Temminghoff, Hedwig Meijer en Koen Hamersteen vertegenwoordigd.

Schooloudercontact

Ouderportaal Social Schools
Wij werken met Social Schools. Social Schools is een online communicatieplatform voor het basisonderwijs. Het doel is om ouders meer inzicht te geven in wat er gebeurt in de klas, op een simpele, visueel aantrekkelijke en informerende wijze. We vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent en blijft van waaraan gewerkt wordt. Niet alle kinderen vertellen immers altijd waar ze mee bezig zijn op school. Zo kunt u uw kind(eren) beter ondersteunen in het leerproces, omdat u beter op de hoogte bent.

Hoe werkt het?
De leraar plaatst een bericht in de klas. Bijvoorbeeld over een sportdag, een excursie of informatie over de lesmethode waarmee gewerkt wordt. Als ouder kunt u deze informatie bekijken door in te loggen via de mobiele app of via de web-omgeving. U kunt agendapunten in uw app rechtstreeks toevoegen aan uw telefoonagenda. Zo ontvangt u op tijd herinneringen en vergeet u nooit evenementen.

Afgesloten omgeving
Social Schools is een veilig, afgesloten platform. Alleen ouders die toestemming hebben gekregen van de school, kunnen in de omgeving. Ouders hebben alleen toegang tot de groepen van hun kinderen.